Privacyverklaring

Www.Boa-examen.nl, gevestigd aan Coenecoop 17  2741PG Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Www.Boa-examen.nl
Coenecoop 17
2741 PG Waddinxveen
Tel: 06-27283330
Mail: [email protected]

Richard N. de Wit is de Functionaris Gegevensbescherming van www.Boa-examen.nl en is te bereiken via [email protected] of bovengenoemd telefoonnummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Www.Boa-examen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer (via Mollie/PayPal betalingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Www.Boa-examen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en/of diensten aan u te leveren
– www.Boa-examen.nl verwerkt ook persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Www.Boa-examen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 jaar voor de persoonsgegevens als;
– Voor- en achternaam, – adresgegevens, – telefoonnummer, – e-mailadres, – overige
  persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt.

Na deze periode worden deze gegevens uit onze administratie verwijdert. Wilt u de bewaartermijn verkorten dan kunt u een verzoek tot verwijdering van uw gegevens doen via [email protected] onder vermelding van uw boekingsnummer.

Delen van persoonsgegevens met derden

Www.Boa-examen.nl deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Www.Boa-examen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Www.Boa-examen.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.Boa-examen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Www.Boa-examen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Www.Boa-examen.nl neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Slechts de Functionaris Gegevensbescherming heeft toegang tot uw gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Chat gratis 24/7 met docent Rob!

Virtueel docent Rob Ai wordt steeds beter! Stel hem 24/7 al jouw leervragen. Klik rechtsonderin op Rob om direct een gratis chat te starten.