Hand-out BOA-Examen.nl:

Doorzoeken

Leestijd: 3 minuten

Het doorzoeken van plaatsen is een andere bevoegdheid dan het betreden. Wanneer er verwacht wordt dat een aan te houden verdachte of een in beslag te nemen goed niet direct zichtbaar gevonden zal worden op de plaats welke we willen betreden, dan zal er doorzocht moeten worden. In tegenstelling tot het betreden van een plaats waarbij er slechts zoekend rondgekeken mag worden is het bij doorzoeken zo dat alles geopend kan/mag worden. Het gericht en stelselmatig doorzoeken noemen we dit.

Mocht hiervoor, bij een woning , een machtiging ter doorzoeking zijn afgegeven dan vervangt deze direct de machtiging tot het betreden van de woning. Er zijn dus niet 2 machtigingen nodig. Het is belangrijk om het doel van doorzoeken duidelijk te hebben. Gaat het om aanhouden van een verdachte of gaat het om het in beslag nemen van een goed. Dat heeft namelijk gevolgen voor de bevoegdheid.

Het doorzoeken ter aanhouding is altijd en op iedere plaats de bevoegdheid van de officier van justitie. Hierbij mogen alle ruimten betreden worden en alles wat in deze ruimte aanwezig is mag geopend worden als dit van toepassing is op de aan te houden verdachte. Dus op zoek naar een volwassen verdachte zal het niet noodzakelijk zijn om een laatje van het nachtkastje te openen. Daar zult u de verdachte niet aantreffen. Maar wel bijvoorbeeld de linnenkast.

Het doorzoeken ter in beslag name van een goed is voor alle plaatsen (m.u.v. de woning en/of geheimhouders kantoren en voertuigen) ook de bevoegdheid van de officier van justitie.
Hierbij is het eveneens afhankelijk van welk goed de opsporingsambtenaar in beslag wil nemen en welke ruimte hij/zij het onderzoek instelt. Op zoek naar een gestolen laptop vraagt niet om een onderzoek in een sieradendoosje maar op zoek naar een usb-stick kan dit weer wel.

Wanneer de plaats die doorzocht moet worden, ter in beslag name, een woning of geheimhouders kantoor betreft, dan is maar 1 persoon daartoe bevoegd en dat is de rechter-commissaris.
Deze geeft ook geen machtiging af maar komt altijd zelf naar de plaats toe en opent en sluit de zoeking. We noemen de RC wel meer dan eens de wandelende machtiging. Alles wat ook gedurende deze doorzoeking wordt aangetroffen wordt op naam van de RC in beslag genomen. Hierbij zouden dus ook personen kunnen worden ingezet welke zelfstandig geen opsporingsbevoegdheid hebben. Men werkt op dat moment namelijk niet op eigen titel maar onder de verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris.

Mocht de plaats om te doorzoeken ter in beslag name een voertuig betreffen dan is de opsporingsambtenaar zelf hiertoe bevoegd. Dit zowel op heterdaad als buiten heterdaad bij een
VH-feit. Let op dat het voertuig of een gedeelte daarvan niet aangemerkt kan worden als woning!

Het kan dus zo maar voor komen dat er door de officier van justitie aan de opsporingsambtenaar een machtiging tot het betreden van een woning ter in beslagname is afgegeven en de opsporingsambtenaar in de woning is en daar al zoekend rondkijkend niets aantreft maar verder wil doorzoeken. Dan moet deze stoppen en de maatregel, bevriezen, gebruiken. Dit omdat er dan eerst door de officier van justitie contact moet worden gezocht met de RC voor een doorzoeking.

Bevriezen is geen bevoegdheid uit het Wetboek van Strafvordering maar een maatregel die door opsporingsambtenaren, tijdelijk, genomen kan worden om geen verandering in de huidige situatie te waarborgen. Gedurende deze tijd mag er niets of niemand in of uit de woning.  Er moet immers afgewacht worden tot de komst van de RC om ter in beslag name de woning verder te kunnen doorzoeken.

Gebruikmaken van deze maatregel betekend dus dat er nooit zonder toestemming van de RC een woning of geheimhouder kantoor kan worden doorzocht om een goed in beslag te nemen.

Het kan wel voor komen dat de komst van de RC of OvJ niet kan worden afgewacht. Dan komt deze bevoegdheid toe aan de hulpofficier van justitie. Dit noemen we ook wel een spoeddoorzoeking.

Let op, het betreden ter aanhouding van een woning, waarbij doorzocht moet worden, vraagt ook altijd om de formaliteiten van de Algemene Wet op Binnentreden te volgen. Dus eerst legitimeren, doel van binnentreden bekend maken en toestemming vragen. Wanneer er een machtiging tot het doorzoeken van de woning is afgegeven dient ook deze weer zoveel mogelijke te worden getoond. Achteraf wordt er net zoals bij het binnentreden een verslag opgemaakt voor de bewoner, de verstrekker van de machtiging en het dossier.

Studiemiddelen

Naast deze gratis handout bieden we ook andere studiemiddelen aan, zoals de BOA-Compact. Hierin vind je alle informatie die je nodig hebt om je examen succesvol af te leggen. Heb je nog vragen? Verken dan onze zelfstudietrainingen, die een breed scala aan onderwerpen behandelen. Loop je toch nog ergens tegenaan? Maak dan gebruik van ons gratis online vragenuur met een ervaren docent, dat plaatsvindt op de 1e en 3e woensdag van elke maand. Ook kun je een persoonlijke 1-op-1 bijles boeken en onze trainingen over persoonlijke groei bekijken.

Chat gratis 24/7 met docent Rob!

Virtueel docent Rob Ai wordt steeds beter! Vraag hem 24/7 al jouw leervragen. Klik rechtsonderin op Rob om een gratis chat te starten.