Algemene Voorwaarden

1.         Toepasselijkheid

1.1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van
               iedere aanbieding en overeenkomst die betrekking heeft op door Boa-examen.nl gevestigd      
               te Waddinxveen verder te noemen “aanbieder”, te leveren producten van welke aard dan
               ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2.      In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij
              of via aanbieder goederen koopt.

1.3       Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en
              schriftelijk zijn overeengekomen.

2.         Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1       Alle aanbiedingen door aanbieder, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het  
              aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke
              (order)bevestiging van aanbieder of door feitelijke uitvoering door aanbieder komt een
              overeenkomst tot stand.

2.2       Alle aanduidingen in aanbiedingen of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals
              afbeeldingen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte
              proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet
              voor rekening en risico van aanbieder.

2.3       Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van aanbieder ontheffen haar
              van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit
              voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

3.         Uitvoering van de overeenkomst

3.1       Levering vindt plaats volgens de geldende norm. Na betaling van het bestelde pakket krijgt
              de klant direct online toegang tot de aangekochte examens. Voor de Boa-compact geldt dat
              deze binnen 1 dag na bestelling door aanbieder per mail wordt verstuurd naar de klant in
              pdf-formaat.

3.2       Goederen gelden als geleverd, zodra aanbieder de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de
              betaling afgerond is. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico
              van de klant.

3.3       De klant krijgt toegang tot de aangekochte pakketten gedurende de looptijd van het
               individuele pakket. De aangekochte pakketten zijn voor privé gebruik. Het is niet toegestaan
               om deze aan derden ter beschikking te stellen of te vertonen/gebruiken  in
               groepssamenstelling. Mocht de klant hier aantoonbaar misbruik van maken dan behoud
               aanbieder zich voorbehouden een schadeloosstelling van €100 per gebeurtenis te claimen
               bij de klant welke zijn/haar account ter beschikking heeft gesteld hiervoor. Voor het
               ontvangen van de Boa-compact geldt dat deze valt onder de copyright. Mocht de klant hier
               inbreuk op maken dan kan aanbieder een schadeloosstelling van €10 per copy claimen
               bij de klant.

3.4       De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, overeenkomsten of anderszins wordt
              door aanbieder steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in
              acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

4.         Prijzen

4.1       Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief Btw.

4.2       De in de aanbiedingen van aanbieder weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de
              aanbieding bestaande prijzen. Indien na de (order)bevestiging een wijziging plaatsvindt, is
              aanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien
              krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging
              bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de
              overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging
              schriftelijk te ontbinden.

5.         Betaling

5.1       Betaling dient steeds plaats te vinden bij bestelling. De klant is niet gerechtigd om enige
              vordering op aanbieder te verrekenen met de door aanbieder in rekening gebrachte
              bedragen.

5.2       Aanbieder heeft het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te
              factureren.

5.3       Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door aanbieder aangewezen bank- of
              girorekening. Aanbieder heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van
              de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder
              opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door aanbieder, totdat de zekerheid
              verschaft is en/of de vooruitbetaling door aanbieder is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou
              worden geweigerd, is aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant
              aansprakelijk voor de daaruit voor aanbieder voortvloeiende schade.

6.         Garantie

6.1       Indien door aanbieder aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar
              geleverde of te leveren producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar
              maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant
              geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit
              dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2       Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal aanbieder de te leveren
              producten -naar de keuze van aanbieder- herstellen dan wel alsnog leveren zoals
              overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden.
              Indien aanbieder de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde
              producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan aanbieder.

6.3       Alle eventuele garantieverplichtingen van aanbieder vervallen indien fouten, gebreken of
              onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of
              ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant
              ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken
              zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder
              toestemming van aanbieder wijzigingen in de door aanbieder geleverde zaken heeft
              aangebracht of heeft laten aanbrengen.

6.4         Aanbieder is niet aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan
               ontlenen. Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele schade door het gebruik van onze
               website.

7.         Reclames

7.1       Eventuele klachten over een door aanbieder geleverd product, dienen terstond door de klant
              aan aanbieder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 7 dagen na
              levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd
              worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en
              tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant aanbieder,
              binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van
              het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

7.2       Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is aanbieder niet verplicht retourzendingen
              van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval
              erkenning door aanbieder van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het
              risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de
              producten door aanbieder zijn gecrediteerd.

7.3       Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch
              dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft aanbieder het recht om de
              werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn
              voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met
              een minimum van € 100,00.

8.         Overmacht

8.1       Aanbieder is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
              Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van
              aanbieder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de
              verplichtingen door aanbieder niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide
              partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder
              dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

8.2       Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan,
               onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen
               van aanbieder zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf,
               noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij aanbieder
               als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in
               Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van aanbieder of van
               toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve
               levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen
               toeleveringsbedrijven van aanbieder.

8.3       Indien aanbieder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
              voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
              reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden
             deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

9.         Aansprakelijkheid

9.1       Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die
              schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.

9.2       De totale aansprakelijkheid van aanbieder zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van
              directe schade, waarbij het totale door aanbieder aan de klant te betalen bedrag uit hoofde
              van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal
              bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief
              BTW).

9.3       Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de
              desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

10        Geschillen en toepasselijk recht

10.1     Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
              algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de
              geest’ van deze algemene voorwaarden.

10.2     Op een met aanbieder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
              Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake
              internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens
              Koopverdrag) is uitgesloten.

10.3     Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze
              overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de
              bevoegde rechter in het arrondissement waarin de aanbieder ten tijde van het sluiten van
              deze overeenkomst is gevestigd.

Chat gratis 24/7 met docent Rob!

Virtueel docent Rob Ai wordt steeds beter! Stel hem 24/7 al jouw leervragen. Klik rechtsonderin op Rob om direct een gratis chat te starten.